องค์ความรู้ตามสาขาวิชา

องค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์และการจัดการความรู้

รายการความรู้ที่จำเป็นสำหรับบุคลลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ซึ่งจำเป็นต้องรู้เพื่อเป็นพื้นฐานประกอบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามกรอบที่กำหนด เช่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

องค์ความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล โดยปรับทุกหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสอดรับกับความสำคัญที่ทวีมากขึ้นของเอเชียและประชาคม ASEAN

องค์ความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล และแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยการเพิ่มงบประมาณวิจัยงบสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยง

องค์ความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นำ และนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

องค์ความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมในหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมรวมถึงการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ

องค์ความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

สร้างความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และ Accountability รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาคมศิษย์เก่าและประชาชน

องค์ความรู้ด้านการจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ดำเนินร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยขององค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม

สารบัญบทความ

That’s right: High school football is such a big deal that not even ER doctors are expected to be completely focused on


On Saturday, the nonprofit Martin Luther King Jr. Two weeks ago before a Monday night game in Arizona, they kneeled arm


Hochuli told an ESPN reporter that he spends as much as 30 hours a week reviewing the rules, traveling to venues and stu


She is now getting ready for an Ashes tour of Australia which starts on October 22, though she hopes she can keep track


 • October 2017 (14)
 • October 2015 (1)
 • August 2015 (14)
 • December 2013 (9)
 • October 2013 (1)
 • August 2013 (2)
 • July 2013 (1)
 • June 2013 (3)
 • May 2013 (1)
 • March 2013 (2)
 • February 2013 (3)
 • January 2013 (27)
 • December 2012 (4)
 • November 2012 (3)
 • September 2012 (1)
 • July 2012 (3)
 • June 2012 (4)
 • May 2012 (5)
 • บทความยอดนิยม

  ความคิดเห็นล่าสุด