องค์ความรู้ตามสาขาวิชา

องค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์และการจัดการความรู้

รายการความรู้ที่จำเป็นสำหรับบุคลลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ซึ่งจำเป็นต้องรู้เพื่อเป็นพื้นฐานประกอบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามกรอบที่กำหนด เช่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

องค์ความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล โดยปรับทุกหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสอดรับกับความสำคัญที่ทวีมากขึ้นของเอเชียและประชาคม ASEAN

องค์ความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล และแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยการเพิ่มงบประมาณวิจัยงบสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยง

องค์ความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นำ และนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

องค์ความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมในหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมรวมถึงการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ

องค์ความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

สร้างความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และ Accountability รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาคมศิษย์เก่าและประชาชน

องค์ความรู้ด้านการจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ดำเนินร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยขององค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม

สารบัญบทความ

기에서 찾을 수있다.) 알겠습니다.그것은


나는 XYZ를 잘못했다는 것을 알려줘야한다고 생각한다고


히 큰 일은 아닙니다.명백하게 그녀는 대부분의 장교보다 미국


인해, 분명히 이러한 공격이 수행 될


 • April 2019 (28)
 • March 2019 (42)
 • October 2017 (14)
 • October 2015 (1)
 • August 2015 (14)
 • December 2013 (9)
 • October 2013 (1)
 • August 2013 (2)
 • July 2013 (1)
 • June 2013 (3)
 • May 2013 (1)
 • March 2013 (2)
 • February 2013 (3)
 • January 2013 (27)
 • December 2012 (4)
 • November 2012 (3)
 • September 2012 (1)
 • July 2012 (3)
 • June 2012 (4)
 • May 2012 (5)
 • บทความยอดนิยม

  ความคิดเห็นล่าสุด