การผลิตผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

Leave a Reply

สารบัญบทความ

ผลงานโครงการ TU-COP ปีการศึกษา 2557 : การส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat)


เทคนิคการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง


ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยง เรื่องการอนุมัติปริญญา


 • October 2015 (1)
 • August 2015 (14)
 • December 2013 (9)
 • October 2013 (1)
 • August 2013 (2)
 • July 2013 (1)
 • June 2013 (3)
 • May 2013 (1)
 • March 2013 (2)
 • February 2013 (3)
 • January 2013 (27)
 • December 2012 (4)
 • November 2012 (3)
 • September 2012 (1)
 • July 2012 (3)
 • June 2012 (4)
 • May 2012 (5)
 • บทความยอดนิยม


  ความคิดเห็นล่าสุด