องค์ความรู้การจัดการองค์ความรู้

123

สารบัญบทความ

เทคนิคการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


การเป็นวิทยากรการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ


แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556


เอกสารการบรรยาย เรื่อง “ถอด…ความรู้จากภูมิปัญญา/ครู/ศิลปิน/ปราชญ์พื้นถิ่นเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปัน”


  • August 2015 (4)
  • August 2013 (2)
  • May 2013 (1)
  • January 2013 (2)
  • December 2012 (1)
  • November 2012 (1)
  • บทความยอดนิยม


    ความคิดเห็นล่าสุด