องค์ความรู้

สารบัญบทความ

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง


ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยง เรื่องการอนุมัติปริญญา


ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยง เรื่องการถอนชื่อคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์


การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา


  • August 2015 (7)
  • June 2013 (1)
  • March 2013 (1)
  • January 2013 (3)
  • บทความยอดนิยม


    ความคิดเห็นล่าสุด