[ภาพกิจกรรม] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2555-2559

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลสาลิกา
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

อ่านต่อ

สารบัญบทความ

ประสบการณ์สร้างและถ่ายทอดองค์ความร้ผ่านกระบวนการเครือข่ายวิจัย


การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


การผลิตผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย


เทคนิคการการทำวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพิชิตรางวัลระดับนานาชาติ


  • August 2015 (3)
  • October 2013 (1)
  • January 2013 (4)
  • December 2012 (1)
  • May 2012 (1)
  • บทความยอดนิยม


    ความคิดเห็นล่าสุด