สรุปองค์ความรู้โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

โดย งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
สำนักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านต่อ

[ภาพกิจกรรม] โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ สกอ. 7.2

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านต่อ

สารบัญบทความ

กฎบัตรว่าด้วย เรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศส : หลักการพื้นฐานในกฎหมายสิ่งแวดล้อม


การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการงานภาครัฐ


อาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาพบผู้บริหาร


สอนอย่างไรให้ถูกใจและถูกต้อง


  • December 2013 (2)
  • February 2013 (1)
  • January 2013 (3)
  • December 2012 (1)
  • บทความยอดนิยม


    ความคิดเห็นล่าสุด