[ภาพกิจกรรม] โครงการสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านต่อ

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษากับการสร้างสังคมสันติประชาธรรม”

ณ ห้องบรรยาย ศ. ๑๐๑ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

อ่านต่อ

สารบัญบทความ

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง


ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยง เรื่องการอนุมัติปริญญา


ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยง เรื่องการถอนชื่อคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์


การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา


  • August 2015 (7)
  • June 2013 (1)
  • March 2013 (1)
  • January 2013 (3)
  • บทความยอดนิยม


    ความคิดเห็นล่าสุด